DaiquíEspañol  Gallego  
Coidamos da terra para coidar de ti  

Zume de mazá golden - BioZumers - 750 ml

2.98€

100% Fruta de Cultivo Ecológico.
Mazá (100%). Non procedente de concentrado, sin zucre nen auga engadida, nin ningún outro tipo de aditivos.
A froita prensase en frío, o zumo decantae se pasteuriza a  temperatura mínima que garantice a seguridade alimenticia e a sua vez permita conservar o máximoas suas propiedades organolépticas naturales.
Envase de vidrio: Formato de 750 ml.

Engadir á cesta:

1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'qagi361.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1255' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1255' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 0]