DaiquíEspañol  Gallego  
Coidamos da terra para coidar de ti  

Polen eco fresco (Daiqui) -230 gr-

8.50€

Orixe: Daiqui. Sabias que o pole fresco ten un 30% mais de propiedades que o seco, pois ó non ser sometido ao proceso de secado as suas enzimas non son destruidas. Sabias que o pole fresco esta de moda en Europa, a máioria da producción no la merca los franceses pois se relaciona o seu consumo coa curación de certas enfermedades.
Para conservalo en perfectas condicions recomendamosvos que o conxeledes, sacando cada semana para a nevera o que vaiades consumir.

Engadir á cesta:


1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'qagi361.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '333' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '333' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 0]