DaiquíEspañol  Gallego  
Coidamos da terra para coidar de ti  

Raspadallo (sustrato ecolóxico)- saco 50 L

16.00€

Raspadallo - abonos Lourido
obtense do compostaxe do toxo con esterco dos animales.

Recomendase como fertilizante organico para:
-Plantación de cepa: cepa feita e árbores frutais
-Horta: verduras, patacas, legumes
-Xardín_ amantillado de cesped, plantas de xardín...

Engadir á cesta:

1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'qagi361.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1408' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1408' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 0]