DaiquíEspañol  Gallego  
Coidamos da terra para coidar de ti  

Cacao soluble eco-Comercio Xusto- 375 gr.

4.65€

  Ingredientes: *cacao puro desgrasado en pó, *zúcre de cana, 
(*)productos procedentes de agricultura ecolóxica. 
Contido mínimo de cacao 32%
Sin gluten. Libre de alérgenos.

Engadir á cesta:

1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'qagi361.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '221' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '221' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 0]