DaiquíEspañol  Gallego  
Coidamos da terra para coidar de ti  

Tentaculos de calamar en aceite de oliva -lata 120 gr.

2.90€

Orixe : Galiza -Pan do mar-
Ingradientes: trozos de tentáculos de calamar xigante (Dosidicus gigas) 75%, procedente da pesca sustentable realizada nas costas do Pacífico Peruano (zona FAO) cocidos o vapor e envasados en aceite de oliva virxen 24% de primera prensada en frio, provinte da agricultura ecolóxica certificada, sal marina .

Engadir á cesta:

1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'qagi361.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '741' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '741' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 0]