DaiquíEspañol  Gallego  
Coidamos da terra para coidar de ti  

Cúrcuma

7.50€/Kg

Orixe: Perú

A cúrcuma é unha das especias más usadas na gastronomía da India como colorante alimentario para o arrozcarne e diversos platos.
Moi utilizada na medicina alternativa por as suas propiedades antiinflamatorias e microbianas.

Engadir á cesta:


1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'qagi361.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1096' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1096' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 0]