DaiquíEspañol  Gallego  
Coidamos da terra para coidar de ti  

Pistacho tostado con sal, env. 500 gr

13.90€

Orixen: La Mancha
Marca: Pistachos Maná
Ingredientes: 100% Pistacho extra ecológico tostado con sal.
Se comes un puñado de pistachos o día:
.Coidas  o teu corazón
.Axudan na dieta
.Disminuen o azucar en sangre
.Encheste de antioxidantes
.Son bos paraos teus musculos e osos por o seu contido en mg e K
.Ayudante a combatir o estres


Engadir á cesta:

1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'qagi361.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1237' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1237' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 0]